Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
I LICYTACJA NIERUCHOMOSCI m. Ruski gm. Malczyce w dniu 12-10-2017

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2017r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusko, gmina Malczyce, powiat średzki, w granicach działek nr 36/8 oraz 37/9 AM-1 o łącznej powierzchni 0,1667 ha wraz ze znajdującymi się w jej granicach budynkiem, budowlami oraz maszynami i urządzeniami, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00017924/2 oraz nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 37/11 AM – 1 o powierzchni 0,0187 ha, w obrębie Rusko, gmina Malczyce, powiat średzki, województwo dolnośląskie, w granicach której znajduje się część budynku zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsa drobiowego – obudowana wiata, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00035214/4.
Obecnym i każdoczesnym właścicielom działek nr 36/8 i 37/9 o łącznej pow. 0,1667 ha, przysługuje nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działki nr 36/9 I 37/10 o łącznej pow. 0,1313 ha, objętych KW 34897.
W dziale III księgi wieczystej nr WR1S/00017924/2 – ograniczone prawo rzeczowe związane w inną nieruchomością – bezterminowa służebność, polegająca na prawie korzystania ze wszystkich mediów (woda, energia elektryczna, kanalizacja), doprowadzonych do działek nr 36/9 i 37/10 o łącznej pow. 0,1667 ha, na rzecz obecnych i każdoczesnych właścicieli działek nr 36/9 i 37/10 o łącznej pow. 0,1313 ha, objętych KW 34897.
Nieruchomości stanowią własność dłużnika „MALKUR” Ewa Biedka, Sebastian Biedka Spółka jawna w miejscowości Rusko.

Suma oszacowania wynosi 1.014.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 760.650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101.420,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 04-10-2017r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20170915085505181

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska