Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
II Licytacja nieruchomości m. Brodno 18-04-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-04-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 58/1 AM-1 o powierzchni 7,37 ha, w obrębie Brodno, gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00047548/1. Nieruchomość stanowi własność Andrzeja Szczepanika.
W dziale III ww. księgi wieczystej – umowne prawo odkupu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz ustanowienia hipoteki z dnia 22 października 2013 r., Rep. A Nr 7621/2013, to jest do dnia 22 października 2018 r., na zasadach określonych w § 15 tego aktu przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych.
Suma oszacowania wynosi 227.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 151.733,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.760,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W licytacji mogą brać udział osoby wyszczególnione w art. 2a i 2b ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 toku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803) w związku z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, pod rygorem odmowy dopuszczenia do licytacji.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać przedmiotową nieruchomość. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20190308095317452

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska