Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI m. Środa Śląska 10-01-2018r. Lokal Mieszkalny, działka niezabudowana

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-01-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 03, odbędzie się druga licytacja:

1) lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Kolejowej 21, na działce gruntu nr 30, obręb Środa Śląska, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00027308/1. Przedmiotowy lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc o łącznej powierzchni użytkowej 50,65 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie strychowe o powierzchni 6,0 m². Z własnością lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i własności gruntu wynosi 3144/10000.
Nieruchomość lokalowa stanowi własność dłużników Lidii Golczewskiej i Zbigniewa Golczewskiego na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 112.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74.666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.200,00zł.

2) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 7/6, AM-27 o powierzchni 0,0506 ha, położonej w Środzie Śląskiej, przy ul. Reymonta nr 4, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00011716/9. Istnieje możliwość uzbrojenia działki w energię elektryczną i wodę.
Nieruchomość stanowi własność dłużników Lidii Golczewskiej i Zbigniewa Golczewskiego na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 31.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20.866,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.130,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać przedmiotową nieruchomość. Oględziny nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WR1S/00027308/1 odbędą się w dniu 04-01-2018r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20171121092705205

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska