Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
LICTACJA NIERUCHOMOŚCI m. Wróblowice 10-05-2018r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w granicach działek nr 29/4, 30/9 oraz 30/19 AM-1 wspólnie tworzących kompleks o łącznej powierzchni 1,0125 ha, położonej w obrębie Wróblowice przy ul. Stawowej 18, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00024912/7. W granicach przedmiotowej nieruchomości znajduje się zespół budynków produkcyjno – magazynowo – biurowych, w którym dawniej prowadzona była działalność produkcyjno–usługowa. Działka nr 29/4 zabudowana jest budynkiem produkcyjno – magazynowo – biurowym. Działka nr 30/9 stanowi utwardzony dojazd do ww. budynków, natomiast w granicach dz. nr 30/19 znajduje się wiata.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika Hale Stalowe – Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

Suma oszacowania wynosi 1.091.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 818.700,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109.160,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego.
Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 26-04-2018r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Dostawa ww. nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, stawka podatku 23%.
20180412134638574

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska