Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 06-03-2018r. m. Komorniki godz 11:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-03-2018r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja:

1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 42, 44/1, 45 AM-1 o łącznej powierzchni 10,36 ha, położone w obrębie Komorniki, gmina Środa Śląska, powiat średzki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00031175/0
Nieruchomość stanowi własność Dolnośląskiej Agencji Handlowej Pro Natura Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Suma oszacowania wynosi 2.210.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.658.100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 221.080,00zł.

2) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 49/1, 51/1, 52/2, 52/3, 56/1 i 56/2 AM-1 o łącznej powierzchni 8,43 ha, obręb Komorniki, gmina Środa Śląska, powiat średzki, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00007477/0. Nieruchomość stanowi własność Dolnośląskiej Agencji Handlowej Pro Natura Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Suma oszacowania wynosi 1.554.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.165.875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 155.450,00zł.

3) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki gruntu nr 29 AM-1 o powierzchni 0,62 ha, położonej w obrębie Komorniki, gmina Środa Śląska, powiat średzki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/000031251/7. Nieruchomość stanowi własność Dolnośląskiej Agencji Handlowej Pro Natura Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Suma oszacowania wynosi 132.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99.225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.230,00zł.

Rękojmie można uiszczać także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomość.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

20180119102625015

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska