Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 14-12-2017r. m. Zabłoto

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2017r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 261,20 m², usytuowanym na działce nr 10/2 o powierzchni 0,1500 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1S/00029404/8 oraz nieruchomości zabudowanej garażem dwustanowiskowym, wolnostojącym wraz z częścią gospodarczą o łącznej powierzchni użytkowej ok. 46,00 m² usytuowanym na działce nr 10/4 o powierzchni 0,0422 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1S/00030614/3. Obie nieruchomości położone są we wsi Zabłoto 16c, gmina Kostomłoty, powiat Środa Śląska. Nieruchomości stanowią własność dłużników Kazimiery Nikiel i Józefa Nikiel na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Suma oszacowania wynosi 714.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 476.600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71.490,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 04-12-2017r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

20171108093518513

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska