Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 20-12-2017r. m. Radakowice

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2017r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 03, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 63,90m² (stan według KW), położonego we wsi Radakowice przy ul. Pałacowej 1/9, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00021883/3. W jego skład wchodzą obecnie trzy pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka i przedpokój. Do lokalu mieszkalnego przynależą komórka lokatorska znajdująca się na tym samym piętrze oraz piwnica. Udział w częściach wspólnych budynku i własności gruntu wynosi 1123/10000. Nieruchomość lokalowa stanowi własność dłużników Gabrieli Banaszuk i Stanisława Banaszuk na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Suma oszacowania wynosi 112.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74.666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.200,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 13-12-2017r. o godz. 11:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

20171027145205002

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska