Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI m. Kąty Wrocławskie 12-04-2018r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 30,40 m² + piwnica o pow. 7,30 m², składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, położonego w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, gminie Kąty Wrocławskie, w miejscowości Kąty Wrocławskie przy ul. C. K. Norwida 1/3, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00039670/6. Z własnością lokalu łączy się udział wynoszący 1636/10000 związany z własnością działki nr 10/4 AM-13. Nieruchomość stanowi własność dłużników Małgorzaty Górskiej i Łukasza Górskiego na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Suma oszacowania wynosi 68.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.800,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 05-04-2018r. o godz. 09:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

20180226092447132

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska