Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI m. Krępice 10-05-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2018r. w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się :

1) o godz. 13:30 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym oraz budynkiem niemieszkalnym, położonej we wsi Krępice, przy ulicy Brzozowej 7 (działka nr 382/4 o pow. 0,5577 ha) w gminie Miękinia, powiecie średzkim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00047390/8. Stan zaawansowania robót budowlanych według stanu na dzień oględzin należy określić jako stan surowy zamknięty, budynek jest otynkowany, z rozprowadzonymi instalacjami wewnętrznymi. Właścicielem nieruchomości jest Jan Krawiec.
Suma oszacowania wynosi 307.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230.250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.700,00zł.

2) o godz. 14:00 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym oraz budynkiem niemieszkalnym, położonej we wsi Krępice, przy ulicy Brzozowej 7 (działka nr 382/5, o pow. 0,5906 ha), w gminie Miękinia, powiecie średzkim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00047391/5. Stan zaawansowania robót budowlanych według stanu na dzień oględzin należy określić jako stan surowy zamknięty, otynkowany z rozprowadzonymi instalacjami wewnętrznymi. Właścicielem nieruchomości jest Jan Krawiec.
Suma oszacowania wynosi 298.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 223.875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.850,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego.
Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 26-04-2018r. o godz. 11:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
20180412134654182

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska