Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Licytacja Nieruchomości m.Środa Śląska 06-03-2018r. godz. 14:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-03-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Środzie Śląskiej przy zbiegu ulic Mickiewicza i Flamandzkiej, w województwie dolnośląskim, powiat średzki, działka oznaczona ewidencyjnie nr 136 o powierzchni 0,0510 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00019009/6. Zgodnie z uchwałą nr XV/117/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 15 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska – działka nr 136 położona jest na terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego – przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe (nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego) oraz zieleń. Nieruchomość stanowi własność dłużniczki Aliny Wichy-Witkowskiej.
W dziale III ww. księgi wieczystej – prawo osobiste – umowa dzierżawy 400 m2 działki nr 136 objętej niniejszą księgą wieczystą, zawarta na okres 10 lat, tj. od dnia 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2025 roku, pomiędzy Aliną Wichą-Witkowską a Leszkiem Wicha.
Suma oszacowania wynosi 49.620,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37.215,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.962,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomość. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20180223073930552

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska