Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 17.12.2020r. m. Środa Śląska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2020r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym (powierzchnia netto 372,25 m²), położonej przy ul. Akacjowej 12 w Środzie Śląskiej, powiat średzki, woj. dolnośląskie, w granicach działki nr 31/2 AM-2 o powierzchni 0,1810 ha, dla której Sąd Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00025533/3. Budynek nie został w pełni wykończony (brak jest pokrycia podłóg, parapetów wewnętrznych, drzwi, okładzin ściennych, schodów). Nieruchomość stanowi własność dłużnika Marcina Reinprecht.
Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska (Uchwała Nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 2017 roku opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 3 marca 2017 r. Poz. 1063). W dokumencie tym, działka nr 31/2 AM-2 oznaczona jest jako: MN7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 562.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 374.666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56.200,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 09-12-2020r. o godz. 10:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

20201123125229061

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska