Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 26.11.2020r. m. Zabłoto

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 26.11.2020r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-11-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w granicach działek nr 136 AM-2 oraz 383 AM-1 o łącznej powierzchni 0,68 ha, w obrębie Zabłoto, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00011333/0. Zachodnia granica działki nr 136 przebiega po budynku, którego zasadnicza część znajduje się w granicach sąsiedniej nieruchomości, tj. działki nr 420. Fragment południowej granicy przechodzi natomiast przez budynek wzniesiony w granicach działki nr 137 AM-2. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Grzegorza Żak.
Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Zabłoto (Uchwała Rady Gminy Kostomłoty Nr XVIII/100/16 z dnia 2016-01-26 opublikowana w DZ. Urz. Woj. Dol. z dnia 13 kwietnia 2016 r. poz. 1989.). W dokumencie tym, działki nr 136 AM-2 oraz 383 AM-1 położone są na obszarze oznaczonym symbolami:
a) działka nr 136 AM-2:
– 7MU – tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej;
– działka położona w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej tożsamej z granicą obszaru historycznego układu ruralistycznego ujętego w wykazie zabytków nieruchomych;
b) działka nr 383 AM-1:
– częściowo 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zachodnia część działki o pow. około 0,10 ha);
– częściowo 5R – tereny rolnicze (pozostała część działki o pow. 0,40 ha);
– przez zachodnią część działki przebiega istniejąca linia elektroenergetyczna średniego napięcia;
– przez środkową część działki przebiega granica strefy K ochrony konserwatorskiej.

Suma oszacowania wynosi 98.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65.666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.850,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomość.. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20201016100729423

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska