Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 28-02-2020r. m. Wilczków

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-02-2020r. w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się:

1) o godz. 14:00 druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działek nr 25/3, 25/9 oraz 26/2 AM-1 o łącznej powierzchni 3,57 ha, w obrębie Wilczków, gmina Malczyce, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00007508/7. Nieruchomość stanowi własność Katarzyny Baka. Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Malczyce (Uchwała Nr XV/71/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 30 marca 2004 roku). W dokumencie tym, przedmiotowe działki oznaczone są jako:
– 5RR – teren projektowanego gospodarstwa rybackiego. Ustala się:
budowę terenu rybnego.
MPZP nie wyklucza dotychczasowego rolniczego wykorzystania przedmiotowych działek (użytki zielone). Wobec powyższego, nieruchomość wyceniono zgodnie z aktualnym wykorzystaniem.

Suma oszacowania wynosi 110.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73.666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.050,00zł.

2) o godz. 14:20 druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działek nr 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6 oraz 74 AM-1 o łącznej powierzchni 0,9792 ha, w obrębie Wilczków, gmina Malczyce, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00006636/6. Nieruchomość stanowi własność Katarzyny Baka.
Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Malczyce (Uchwała Nr XV/71/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 30 marca 2004 roku).
W dokumencie tym, przedmiotowe działki oznaczone są jako:
– działki nr: 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6: 8M– tereny zabudowy mieszkaniowej
– działka nr 74: ŁZ – łąki

Suma oszacowania wynosi 174.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 116.333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.450,00zł.

Rękojmie można uiszczać także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054 Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomość. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska