Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI m. Ciechów 22-11-2018

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-11-2018r. w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się: :

a) o godz. 11:20 druga licytacja gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działek gruntu nr 487/1 oraz 580 AM-2 o łącznej powierzchni 2,71 ha w obrębie Ciechów, gmina Środa Śląska , powiat średzki,woj. Dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00005931/7. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki nie stanowiące jednego kompleksu. Nieruchomości stanowią własność dłużnika Zbigniewa Pieczonki.
Suma oszacowania wynosi 196.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131.266,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.690,00zł.

b) o godz. 11:40 druga licytacja nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, parterowym z podwyższonym dachem, położonej przy ulicy Zielonej 2, w granicach działek nr 480/1, 480/2 oraz480/3 AM-2 o łącznej powierzchni 0,4333 ha, w obrębie Ciechów, gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00028428/5. Budynek mieści się w centralnej części działki nr 480/3. Pozostałe działki wchodzące w skład przedmiotowej nieruchomości (480/1 i 480/2 AM-2) są niezabudowane i stanowią typowe „działki budowlane”. W dniu oględzin użytkowane były rolniczo – obsiane pszenicą. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Zbigniewa Pieczonki.
Suma oszacowania wynosi 579.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 386.466,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57.970,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomości.
Oględziny ww. nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WR1S/00028428/5 odbędą się w dniu 13-11-2018r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20180906081946866

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska