Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości m. Głoska gm. Miękinia 29-08-2019r

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki gruntu nr 355/6 AM-2 o powierzchni 0,0665 ha, położonej w obrębie Głoska, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00028642/1. Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miękinia (Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/295/17 z dnia 30 czerwca 2017r.) W dokumencie tym, przedmiotowe działki oznaczone są jako: US – tereny usług sportu i rekreacji.
Właścicielem nieruchomości zgodnie z treścią księgi wieczystej jest Olga Walkowiak.
Zgodnie z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu I Wydział Cywilny z dnia 25 sierpnia 2016 roku, sygn. akt I C 245/13 uznającego za bezskuteczną umowę darowizny zawartą w dniu 17 lutego 2011 roku pomiędzy Andrzejem Ciołkiem a Olgą Walkowiak, której przedmiotem była ww. nieruchomość, właścicielem przedmiotowej nieruchomości pozostaje Andrzej Ciołek.
Suma oszacowania wynosi 5.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 550,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20190821143749088

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska