Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI 14.01.2021r. w miejscowości Wilkszyn

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2021r. w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja:

1) o godz. 13:00 udziału wynoszącego 1/12 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki gruntu nr 395/12 AM-1o powierzchni 0,1331 ha, położonej w obrębie Wilkszyn, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00031625/0.
Właścicielem udziału wynoszącego 1/12 części w ww. nieruchomości jest Dariusz Michalak.
Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/12 części w nieruchomości wynosi 4.683,00zł, zaś cena wywołania udziału wynoszącego 1/12 części w nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.512,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 468,30zł.

2) o godz. 13:20 udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki gruntu nr 395/9 AM-1o powierzchni 0,1500 ha, położonej w obrębie Wilkszyn, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00032803/9.
Właścicielem udziału wynoszącego 1/2 części w ww. nieruchomości jest Dariusz Michalak.
Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości wynosi 76.900,00zł, zaś cena wywołania udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57.675,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.690,00zł.

Dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe nieruchomość brak jest obowiązującego MPZP. Gmina posiada sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia (Uchwała Rady Gminy Miękinia nr IV/36/19 z dnia 25.01.2019 r. W dokumencie tym, działki nr 395/9 i 395/12 AM-1 oznaczone są jako:
– dz. 395/9 – tereny łąk, pół i pastwiska,
– dz. 395/12 – tereny łąk. pól i pastwisk oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (niewielki obszar przy południowej granicy)
Dla przedmiotowych nieruchomości została wydana Decyzja nr 4/2016 o warunkach zabudowy z dnia 14-01-2016r. Wydana przez Wójta Gminy Miękinia w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego z dojazdem na terenie działki nr 395/9 i na części działki nr 395/12 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia.
Rękojmie można uiszczać także na konto komornika:
Santander Bank Polska S.A. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomość.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska