Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI 30.10.2020r UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI m. Komorniki

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-10-2020r. o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/12 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym zamieszkiwanym przez cztery rodziny oraz dwoma budynkami gospodarczymi, położonej przy ulicy Lipowej 10 w granicach działki nr 80 AM-1 o powierzchni 0,6356 ha, w obrębie Komorniki, gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00001381/8.
Właścicielem udziału wynoszącego 1/12 części w ww. nieruchomości jest Robert Mydłowski.
Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Komorniki (Uchwała Nr XXVII/234/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku). W dokumencie tym, działka nr 80 AM-1 oznaczona jest jako: – 3MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wyłącznie w układzie wolnostojącym. Zabudowania znajdujące się na terenie nieruchomości to obiekty wpisane do ewidencji zabytków. Działka położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/12 części w nieruchomości wynosi 36.900,00zł, zaś cena wywołania udziału wynoszącego 1/12 części w nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27.675,00zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.690,00zł. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 21-10-2020r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20200928083458072

 

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska