Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI m. Samotwór 16.10.2020r

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2020r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działek nr 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7 AM-1 o łącznej powierzchni 2,2648 ha, w obrębie Samotwór, gmina Kąty Wrocławskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00017608/1. Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Samotwór, gmina Kąty Wrocławskie (Uchwała nr XXIII/188/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 marca 1996 r. opublikowana w DUW Nr 6 z dnia 17 czerwca 1996 r. poz. 72). W dokumencie tym, przedmiotowe działki oznaczone są jako: teren upraw rolnych. Gmina posiada również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie (Uchwała nr XXV/234/12 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 27 września 2012 r.). W dokumencie tym, przedmiotowe działki oznaczone są jako: Mnn – Tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej i jednorodzinnej niskiej intensywności.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika Damiana Pawła Szczepańskiego.

Suma oszacowania wynosi 329.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 219.333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.900,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomość. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20200914083505632

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska