Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W UŻYT. WIECZYSTYM 26.11.2020r. m. Malczyce

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-11-2020r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej pozostałościami po zabudowaniach dawnej papierni, położonej w powiecie średzkim, w miejscowości Malczyce, przy ulicy Sienkiewicza, działka nr 4/18 o powierzchni użytkowej 2,1685 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00037746/6.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, zaś właścicielem budynków i wieczystym użytkownikiem gruntu jest Nowy Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.
Dla obszaru, na którym położona są przedmiotowe nieruchomości istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Malczyce (Uchwała Nr XV/71/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 30 marca 2004 roku). W dokumencie tym, działka nr 4/18 AM-1 oznaczona jest jako:18 S Teren istniejącego zainwestowania. Gmina posiada również sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce (Uchwała Nr XLVII/258/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018r.). W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako: P – tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej oraz baz, składów i magazynów. W nowoopracowanym MPZP dla terenu przedmiotowej nieruchomości obowiązywać będzie przeznaczenie zgodne ze SUiKZP, tj. teren przemysłowy, aktywność gospodarcza.

Suma oszacowania wynosi 268.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 179.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.850,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomość. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20201016100812382

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska