Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 02.06.2020r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-06-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki gruntu nr 4/2 AM-1 o powierzchni 0,5268 ha, położonej w obrębie Komorniki, gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00031896/0.
Nieruchomość stanowi własność Dolnośląska Agencja Handlowa Pro Natura Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość sporządzony jest aktualny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki (Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XXVII/234/09 z dnia 28-01-2009 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 52, poz. 1085 z dnia 26-03-2009r.).
W dokumencie tym teren działki oznaczony jest jako: częściowo 1AG oraz częściowo 1KDL – na niewielkiej powierzchni.

Suma oszacowania wynosi 161.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120.900,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.120,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomość. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20200407093714816

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska