Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 26-06-2020r. m. Brzezinka ŚredzkaW UŻYT. WIECZYSTYM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-06-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 104/3 AM-1 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,8642 ha, położonej w obrębie Brzezinka Średzka, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00050356/2. W dniu oględzin, w granicach przedmiotowej nieruchomości znajdowały się obiekty tymczasowe: wiata oraz dwa kontenery. Pozostała część działki była częściowo utwardzona kostką betonową oraz betonem lanym oraz ogrodzona ogrodzeniem wykonanym z siatki leśnej rozpiętej na palach drewnianych, w części frontowej znajdowała się brama stalowa. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa – Starosta Średzki. Użytkownikiem wieczystym gruntu jest NGT sp. z o.o. w Brzezince Średzkiej.
Dla obszaru, na którym położona są przedmiotowe nieruchomości istnieje obowiązujący Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Średzka – ul. Kolejowa” w gminie Miękinia (Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/319/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 8 września 2017 r., poz. 3715). W dokumencie tym, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako:
– P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (przeważająca część działki);
– R1 – tereny rolnicze (niewielki obszar w północnej części działki).

Suma oszacowania wynosi 240.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180.150,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.020,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego.
Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 16-06-2020r. o godz. 11:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20200519084659092

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska