Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 26.11.2020r m. Źródła

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-11-2020r. o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej w części zabudowanej, działki gruntu nr 259/51 AM-1 o powierzchni 2,7418 ha, położonej w obrębie Źródła, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00040520/0. W dniu oględzin w granicach działki znajdowały się następujące obiekty: budynek wielofunkcyjny, bateria 3 silosów, wiata, wiata – obudowa zbiornika gazu. Na terenie działki usytuowane były też laguny – betonowe zbiorniki napełnione wodą, a także stacja trafo. Pozostały niezabudowany teren nieruchomości jest częściowo utwardzony betonem lanym, a w części porośnięty trawą i chwastami.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika „POLAND ALLOYS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.
Dla obszaru, na którym położona są przedmiotowe nieruchomości istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Przemysłowy Błonie (Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/318/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.). W dokumencie tym, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako:
– 1.P – tereny zabudowy produkcyjnej, bazy, składy, magazyny;
– 2.E – tereny elektroenergetyki.

Suma oszacowania wynosi 1.419.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.064.775,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 141.970,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego.
Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 18-11-2020r. o godz. 10:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
20201016100932940

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska