Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI m. Ciechów 06.05.2021r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-05-2021r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Jaworowej 20 w Ciechowie, gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00018992/6. Lokal składa się trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 52,50 m2. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej, właściciel lokalu korzysta z pomieszczenia znajdującego się w piwnicy o pow. 20,16 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 1244/10000 w prawie własności działki nr 246/14 AM-1 i częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika Mateusza Cygana.
Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów (Uchwała Nr XXVII/236/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: 2MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 159.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119.625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.950,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 28-04-2021r. o godz. 10:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska