Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości m. Gniechowice 10.10.2019r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2019r. o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, działki nr 59/60 AM-1 o powierzchni 0,0536 ha położonej w obrębie Gniechowice na ternie kompleksu ogrodów działkowych w rejonie ul. Ogrodowej, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławskie, woj. dolnośląskie, w skład której wchodzi działka stanowiąca ogródek działkowy zabudowana murowaną altaną ogrodową w zabudowie bliźniaczej, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00016325/6.
Nieruchomość stanowi własność dłużnikow Andrzeja Pałaszewskiego i Danuty Pałaszewskiej na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 10.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.020,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 02-10-2019r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20190821143812298

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska