Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI m. Górzyce 27-02-2020r

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2020r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Krótkiej 32 w Górzycach, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00045428/0. W skład lokalu wchodzi pokój z aneksem kuchennym, przedpokój oraz łazienka z wc o łącznej powierzchni użytkowej 31,05 m2. Z lokalem wiąże się udział 1/10 w prawie własności gruntu w granicach dz. nr 61/17 AM-1 i części wspólnych budynku (KW WR1S/00019720/6). W ramach udziału w nieruchomości wspólnej, właściciel lokalu nr 1 użytkuje komórkę piwniczną składającej się z dwóch pomieszczeń o pow. 5,80 m2oraz pow. 4,77 m2.
Nieruchomość stanowi własność dłużniczki Teresy Tatarzyckiej.
Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Górzyce, gmina Kąty Wrocławskie (Uchwała Nr XXIX/232/1996 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 1996 r. opublikowana w dzienniku urzędowym DUW Nr 17 z dnia 30 grudnia 1996r. poz. 163). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: Teren istniejącego i projektowanego zainwestowania.
Suma oszacowania wynosi 43.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32.775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.370,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Pięć dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 19-02-2020r. o godz. 12:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20200121092150546

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska