Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI m. Smolec 27-02-2020r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2020r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości gruntowej (działka gruntu nr 459 AM-4 o powierzchni 0,0800 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, położonej w miejscowości Smolec, przy ul. Głównej 85, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, dla której Sąd Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00012600/0.
Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, gmina Kąty Wrocławskie (Uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XXXII/266/96 z dnia 16 grudnia 1996 r.). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: teren istniejącego i projektowanego zainwestowania.
Właścicielem udziału wynoszącego 1/2 części w przedmiotowej nieruchomości jest Marek Holdenmajer.
Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości wynosi 176.950,00zł, zaś cena wywołania udziału w nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132.712,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.695,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego.
Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 19-02-2020r. o godz. 10:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20200121092140645

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska