Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI 09.07.2021r. m Szymanowice

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-07-2021r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103 odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości gruntowej w części zabudowanej, położonej w miejscowości Szymanowice 4 w granicach działek nr 83/4, 105/1, 105/2 AM-1 o łącznej powierzchni 0,7058 ha, w obrębie Szymanowice, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00001960/1. W skład nieruchomości wchodzą trzy działki nr 83/4, 105/1 i 105/2 AM-1, z których pierwsza to grunt rolny, druga grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową a trzecia zabudowana jest siedliskiem. W dniu oględzin, w południowej części działki nr 105/2 znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią gospodarczą oraz dwa niewielkie budynki gospodarcze.
Właścicielem udziału wynoszącego 1/2 części w ww. nieruchomości jest Robert Czerniakowski.
Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Szymanowice (Uchwała Nr XL/240/17 z dnia 2017-06-27 Rady Gminy Kostomłoty opublikowana w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017-07-11, poz. 3191). W dokumencie tym, przedmiotowe działki oznaczone są jako:
– działki nr 105/1 i 105/2 AM-1: MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
– działka nr 83/4 AM-1: R7 – tereny rolnicze.

Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości wynosi 120.950,00zł, zaś cena wywołania udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90.712,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.095,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 30-06-2021r. o godz. 10:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20210617085908069

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska