Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Pierwsza Licytacja NIERUCHOMOŚCI m. Wilkszyn 13-02-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-02-2019r. w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 3, odbędzie się: :

a) o godz. 14:30 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w granicach działki nr 688 AM-1 w obrębie Wilkszyn, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie o powierzchni 0,7757 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00007851/6. Nieruchomości stanowi własność dłużnika Jacka Misztowta.
Suma oszacowania wynosi 468.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 351.075,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46.810,00zł.

b) o godz. 14:40 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w granicach działki nr 154/112 i 154/125 AM-1 w obrębie Wilkszyn, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie o powierzchni 0,3715 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044675/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Jacka Misztowta.
Suma oszacowania wynosi 132.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99.525,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.270,00zł.

c) o godz. 14:50 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w granicach działki nr 111/5 AM-1 w obrębie Wilkszyn, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie o powierzchni 0,1952 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00008435/1. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Jacka Misztowta.
Suma oszacowania wynosi 58.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43.500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.800,00zł.

d) o godz. 15:00 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej w części zabudowanej (grunt, budynki), działki nr 130/12, 130/14, 130/16 AM-1 obręb Czerna na terenie dawnego PGR-u, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie o powierzchni 14,3318 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00027976/4. Na terenie nieruchomości znajdują się następujące budynki: budynek dawnej obory, chlewiki, stodoła i garaż. Część budynku dawnej obory znajdującego się w granicach dz. nr 130/14 AM-1 zaadaptowana została na cele mieszkalne. W części budynku znajdują się mieszkania. Zgodnie z oświadczeniem właściciela nieruchomości, sporządzono przedwstępną umowę sprzedaży części nieruchomości obejmującej fragment ww. budynku i grunt o pow. 500 m². Umowa, o której mowa nie została ujawniona w KW.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika Jacka Misztowta.
Suma oszacowania wynosi 1.409.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.057.425,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 140.990,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomości.
Oględziny nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WR1S/00027976/4 odbędą się w dniu 06-02-2019r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20181220100759818

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska