Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Obwieszczenie o licytacji 28.11.2023 – Chomiąża

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-11-2023r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja udziału wynoszącego 1/4 części w nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej przy ul. Średzkiej 50, 48, 48a w granicach działki nr 103 AM-1 o powierzchni 0,0957 ha w obrębie Chomiąża, gmina Malczyce, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00000430/0. W skład nieruchomości wchodzi jedna działka nr 103 AM-1 o powierzchni 957 m2 o nieregularnym, wydłużonym kształcie. Działka stanowi „wyspę”, wcinając się w działkę drogową nr 469/2. Działka ze wszystkich stron otoczona jest terenem drogi. W nieco większej odległości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej wsi. Właścicielem udziału wynoszącego 1/4 części w nieruchomości jest dłużnik Józef Sakwa.
Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Malczyce, obręb Chomiąża (Uchwała Nr LIII/302/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 roku, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2018 r. poz. 5582). W dokumencie tym, działka nr 240/5 AM-1 oznaczona jest jako: 6MM – Teren zabudowy mieszanej.
Ponadto teren nieruchomości położony jest w następujących strefach:
– strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,
– strefa „B” ochrony konserwatorskiej zabytkowych układów przestrzennych.
Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/4 części w nieruchomości wynosi 134.675,00zł, zaś cena wywołania ww. udziału jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89.783,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.467,50zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 22-11-2023r. o godz. 10:00.

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska