Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Obwieszczenie o licytacji elektronicznej 14.12.2023 – 21.12.2023 Malczyce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3, 55-300 Środa Śląska działając na podstawie art. 952 i 953 k.p.c. w zw. z art. 9861 i art. 9864 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga licytacja elektroniczna za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 w Malczycach gmina Malczyce, powiat średzki woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00034012/1. Lokal składa się pokoju, kuchni oraz łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 37,40 m2. Lokal posiada pomieszczenia przynależne – strych o pow. 11,3 m2 oraz pomieszczenia gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. 4,60 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 2635/10000 w prawie własności działki nr 138 AM-1 i częściach wspólnych budynku. Właścicielem lokalu mieszkalnego jest dłużnik Denis Puzio.
Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Malczyce, obręb Malczyce (Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 czerwca 2019 roku). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: 11MM – tereny zabudowy mieszanej.

Suma oszacowania wynosi 112.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 75.266.67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.290,00zł.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu wyznaczone zostało na dzień 14-12-2023r. na godz. 13:00, a zakończenie przetargu na dzień 21-12-2023r. na godz. 13:00.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Alberta Masternaka, prowadzony przez Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054 najpóźniej na 2 dni robocze (tj. do dnia 11-12-2023r. do godz. 23:59) przed rozpoczęciem przetargu, przy czym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 07-12-2023r. o godz.11:00.

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska